قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۸ آبان ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 باختر 236,500 ریال
EX5 مارون 235,500 ریال
5110 آریاساسول 236,000 ریال
F7000 مهر 238,500 ریال
F7000 ایلام 236,000 ریال
F7000 میاندوآب 234,500 ریال
BL3 جم 238,500 ریال
BL3 باختر 236,000 ریال
209 LLD امیرکبیر 248,000 ریال
LF190 290,500 ریال
020 LDPE 298,000 ریال
2420 H 288,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com