قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۵ آذر ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 باختر 240,000 ریال
EX5 مارون 239,000 ریال
5110 آریاساسول 239,000 ریال
F7000 مهر 239,500 ریال
F7000 ایلام 237,000 ریال
F7000 میاندوآب 235,000 ریال
BL3 جم 244,000 ریال
BL3 باختر 242,500 ریال
209 LLD امیرکبیر 251,500 ریال
LF190 295,500 ریال
020 LDPE 304,000 ریال
2420 H 290,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com