قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۳ آذر ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 باختر 246,000 ریال
EX5 مارون 246,000 ریال
5110 آریاساسول 251,000 ریال
F7000 مهر 251,000 ریال
F7000 ایلام 250,000 ریال
F7000 میاندوآب 245,000 ریال
BL3 جم 249,000 ریال
BL3 باختر 248,000 ریال
209 LLD امیرکبیر 256,000 ریال
LF190 314,000 ریال
020 LDPE 317,000 ریال
2420 H 310,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com