قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۲ آذر ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 باختر 255,500 ریال
EX5 مارون 255,500 ریال
5110 آریاساسول 268,000 ریال
F7000 مهر 264,000 ریال
F7000 ایلام 260,000 ریال
F7000 میاندوآب 253,000 ریال
BL3 جم 260,000 ریال
BL3 باختر 258,000 ریال
209 LLD امیرکبیر 258,000 ریال
LF190 329,000 ریال
020 LDPE 328,000 ریال
2420 H 324,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com