قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۵ آذر ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 باختر 265,000 ریال
EX5 مارون 264,000 ریال
5110 آریاساسول 279,000 ریال
F7000 مهر 273,000 ریال
F7000 ایلام 270,000 ریال
F7000 میاندوآب 265,000 ریال
BL3 جم 270,000 ریال
BL3 باختر 268,000 ریال
209 LLD امیرکبیر 262,000 ریال
LF190 349,000 ریال
020 LDPE 338,500 ریال
2420 H 344,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com