قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۳۰ آذر ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 باختر 265,000 ریال
EX5 مارون 265,000 ریال
5110 آریاساسول 274,500 ریال
F7000 مهر 270,000 ریال
F7000 ایلام 270,000 ریال
F7000 میاندوآب 259,500 ریال
BL3 جم 270,000 ریال
BL3 باختر 267,500 ریال
209 LLD امیرکبیر 267,500 ریال
LF190 344,000 ریال
020 LDPE 343,500 ریال
2420 H 344,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com